Å lede for å Inspirere

Å være leder….

Det råder ingen tvil over at vi stadig stiller høyre og høyre krav til våre ledere. De skal forholde seg til raske organisatoriske endringer, nye strategier, digitaliseringer og informasjonsflyt. Mitt i alt dette skal de også lede menneskene i organisasjonen hvor det stilles krav til prestasjon samtidig som kvalitet og sikkerhet skal ivaretas av hver enkelt medarbeider. Utfordringene er flere, hvorav noen handler om å:

– håndtere ulike forventninger fra generasjon X og Y
– forholde seg til et raskere tempo og mengde med informasjon (og også formidle denne til alle gjennom flere kanaler)
– mangel på kompetente medarbeidere (eller med mangelfull erfaring)
– være oppdatert på digitale plattformer og systemer
– økt etterspørsel og forventning til ledelse (situasjonsbestemt, person- og prestasjonsrettet, motiverende, mm.)

For å håndtere rollen på best mulig måte, sendes ledere på lederutviklingskurs og seminarer. I de fleste tilfeller deltar ledere fra ulike nivåer i organisasjonen ikke på de samme kursene, og dermed mister man en klar og tydelig retning og forutsigbarhet i organisasjonen.
Et annet aspekt er at flere av treningene er segmentert og blir da som “en dråpe i havet”. Det blir vanskelig å implementere ny læring etter kursene og dermed utfordrende for både egen leder og HR avdelingen til å følge opp effekten av treningene. Den største utfordringen globalt er hvordan sikre implementering av innholdet fra treninger og dette betyr at det er en begrenset avkastning på de fleste treningsprogram.

Vi har større ambisjoner for våre kunder! Vi ønsker å sikre målbare resultater fra hver workshop. Ta kontakt her for å avtale et uforpliktende møte om PSQ International lederutviklingsprogram og prosesser. For informasjon om PSQ International globalt, les mere her: http://psq-international.com/

Oversikt Lede for å Inspirere program

Les mere her for ytterligere program og forløp

Selvledelse

På arbeidsplasser rundt om i verden ser vi økte krav til ansatte om å prestere, ofte med mindre og mindre ressurser på kortere tid. Denne trenden er kanskje en av hovedårsakene til at vi også ser så mange flere ansatte på alle nivåer som er stressede eller som hvert fall viser tydelige tegn på stress.

Etterspørselen etter mer med mindre, betyr også at lederne i organisasjonen har mindre tid til å lede mens miljøet de leder i blir mer og mer sammensatt med flere og flere krav og informasjon som de forventes å håndtere.

I dette stadig mer krevende klima er det behov for mer selvledelse på alle nivåer. Selv der kultur tradisjonelt krever mindre selvledelse, er det en klar trend at ansatte forventes å prestere mer på egenhånd, og ta ansvar for sine egne handlinger når det gjelder sikkerhet og kvalitet, uten å miste fokuset på prestasjoner.

Kursets fokus: Selvledelse og Ansvarlighet
Målgruppe: Linje ledere (nye ledere, mellomledere og toppledere)

Hvilket resultat gir kurset?
– Selvstyrte medarbeidere
– Redusert behov for micromanagement
– Skaper ansvarlige medarbeidere som fokuserer på å gjøre jobben riktig
– Ger mer tid til ekte ledelse
– Større effektivitet
– Bedre kommunikasjon
– Færre feil

Individer

Å generere og opprettholde produktivitet i organisasjonen er for mange ledere den viktigste daglige oppgaven av dem alle. Organisasjons-, ansatt-, myndighets- og krav fra kundene samt krav til kvalitet, sikkerhet og risikostyring er fortsatt økende.

Med disse økende kravene, øker også presset på lederen som må takle forventningene. Mer må skje før, og hvis det ikke skjer, blir folk demotiverte og begynner å avvike i produktivitet, sikkerhetsatferd og i kvaliteten relatert til arbeidet.

For dagens ledere er det derfor viktig at de forstår hvordan de skal motivere sine ansatte  til å gjøre jobben riktig. Mye av å gjøre jobben riktig har å gjøre med å ha de rette kompetansene for å løse oppgaven, men også kunne forstå at det er en forskjell i hva som motiverer den enkelte og hvordan den hvert individ burde behandles.

Etterspørselen etter reell ledelse vokser. Tittel betyr mindre og mindre. Uten motivasjon og reell tillit fra de ansatte, vil sjefen være sjefen, og ikke lederen. Den virkelige lederen inspirerer de ansatte til å gjøre sitt beste og skaper de ønskede resultatene på en trygg og kvalitativ måte.

Kursets fokus: Motivasjon og Kompetanse
Målgruppe: Linje ledere (nye ledere, mellomledere og toppledere)

Hvilket resultat gir kurset?
– Møter mål
– Økt medarbeider tilfredshet
– Økt produksjon
– Økt eierskap
– Redusert fravær og sykefravær
– Bedre utnyttelse av ressurser
– Mindre sløsing med menneskelige ressurser
– Større effektivitet

Team

Å lede et team av mennesker krever andre ferdigheter enn de som trengs for å lede en individ! I en gruppegruppe er dynamikk, konformitet og gruppetenkning vanlige faktorer som kan forhindre at teamet lykkes.

Gruppedynamikk er kraftige mekanismer som enten kan fremme dyktighet eller skape katastrofer. Det er teamlederens jobb å arbeide med disse naturkreftene og kanalisere teamets innsats og energi mot teamets- og organisasjonens mål.

Hvis teamet blir inspirert til å samarbeide mot felles formål og mål, kan et team være veldig vellykket. På den annen side, hvis feilstyrt, kan gruppedynamikken også være svært skadelig for både produktivitet, sikkerhet og kvalitet. De menneskelige faktorene som står på spill i teamet bør ikke undervurderes. Det er disse som utgjør forskjellen i resultatene relatert til prestasjon, sikkerhet og kvalitet.

Daglige oppgaver, som for eksempel møter (teammøter, verktøykasse-samtaler osv.), kan gjennomføres på mye mer engasjerende og involverende måter som kan skape eierskap og ansvarlighet hvis det gjøres på riktig måte.

Kursets fokus: Det funksjonelle Teamet
Målgruppe: Linje ledere (mellomledere og toppledere)

Hvilket resultat gir kurset?
– Effektive høyt presterende team
– Prosesser som støtter flyten av kommunikasjon
– Utnyttelse av teamets ressurser
– Mer produktiv arbeidsmiljø
– Produktive møter
– Høyre medarbeidertilfredshet

Transformasjon

Hvorvidt transformasjonen er relatert til prosesser, produkter, sikkerhet eller kvalitet spiller ingen rolle. Vi må forstå det menneskelige aspektet som er involvert i endringsprosessen, og vi må se endringene fra deres perspektiv for å forstå deres holdning til endringen fullt ut.

Ofte er endringsledelse drevet av mennesker som omfavner endring, og de medarbeiderne i organisasjonen som viser usikkerhet og motvilje mot endringene, blir feilaktig oppfattet som uvillige og lite fleksible.

Kursets fokus: Overbevisende kommunikasjon
Målgruppe: Mellomledere og toppledere

Hvilket resultat gir kurset?
– Arbeidstakere som omfavner og absorberer det skiftende miljøet vi lever i
– En arbeidsstyrke engasjert i sin egen utvikling
– Erfaringene implementert i hele organisasjonene
– Mer robust organisasjon
– Økt suksess på transformasjonsinitiativ

Strategi og innovasjon

Hvis vi vurderer Strategi, handlingen om å lage en plan for hvordan vi skal nå langsiktige mål og Innovasjon, handlingen eller prosessen med å introdusere nye ideer, enheter eller metoder, vil kombinasjonen av disse kunne skape fremtiden.
I en verden der ting skjer raskere og raskere, blir ledere stadig mer operative i sin tankegang og har ofte ikke- eller bruker ikke nok tid på å planlegge fremtiden. Denne operasjonelle tankegangen er ofte spredt nedover bland lederne i organisasjonen, og det betyr igjen at mange organisasjoner bruker økte mengder tid på “brannslukking” og fokuserer dermed ikke tilstrekkelig på å forberede seg på fremtiden.
Ved å ha ledere på alle nivåer, som er opplært i å tenke og jobbe med strategi og innovasjon, vil det tillate organisasjonen å omfavne fremtiden, og ved å bruke en helhetlig tilnærming til strategi og innovasjon, kan resultatet sikres med høyere kvalitet.

Kursets fokus: Holistisk fremtid
Målgruppe: Mellomledere og toppledere

Hvilket resultat gir kurset?
– En fortsatt prosess og produktutvikling
– Innovative tankesett som kan tenke strategisk
– Ledere som kan ta prestasjon, sikkerhet og kvalitet i den strategiske ligningen og skape helhetlige innovative   
  løsninger for å imøtekomme alle tre viktige aspekter

Ta kontakt for mer informasjon om pris og tilrettelegging i din bedrift.

 

Share This